Elállási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a 
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát 
köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 
2201 Monor, Pf.: 55. vagy info@lanriver.hu. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának 
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi 
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, 
amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási 
módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során 
alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési 
mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából 
kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási 
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő 
betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az 
a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges 
használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozat minta

Címzett: LanRiver Kft. 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 25.
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló
szerződés tekintetében: - Ide kerül a termék/ek megnevezése.- 
Átvétel időpontja: - Ide írja a termék átvételének időpontját.-A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása: - Csak papíron tett nyilatkozat esetén!-Kelt:

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.

Ilyen esetek az alábbiak:
· Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható
pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
· Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján
egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló
élelmiszerek esetén.
· Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását
felbontotta.

 

Az egyedi megrendelésre készített ajándéktárgyak esetében a 14 napos elállási jog nem alkalmazható.