ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Fejezet

BEVEZETŐ

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) 20.§/2/ bekezdése előírja, hogy az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatónkkal e törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget.

E tájékoztató kiadója, egyben az adatkezelő:

Cégnév:Lanriver Kft.

Székhely:2211 , Vasad II.Külterület 148.

Cégjegyzékszám:13-09-186118

Adószám:12586196-2-13

Képviselő:dr.Eiseltné Szigetvári Bernadett

Telefonszám:+36205691192

Fax:

E-mail cím:info@lanriver.hu

Honlap: www.egyedibolt.hu

(a továbbiakban: Cégünk)

Tájékoztatónk címzettje a személyes adataival érintett természetes személy. Magyarul megfogalmazva az érintett személy Ön, aki ezen tájékoztatónkat olvassa - látogatói, érdeklődői, regisztrálói, hírlevél-feliratkozói, vagy vevői, ügyféli, megbízói, megrendelői, előfizetői minőségében.

A személyes adat fogalmát az Info. tv. határozza meg: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. (3.§ 2.). Ehhez tartjuk magunkat jelen tájékoztatónkban, és az adatkezelésünk során is, illetve az érintett személy jogaira, annak terjedelmére ez a fogalom-meghatározás az irányadó.

Jogi személyek adatainak kezelésére nem vonatkozik az Info. törvény – így jelen tájékoztatónk sem.

Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb jogszabályt, az Info. tv-t fentebb már megjelöltük, ezek mellett más jogszabályok is tartalmaznak kapcsolódó előírásokat. Így például:

- 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről.

Ezen jogszabályok hatályosságáról és aktuális hatályos szövegéről az ingyenesen elérhető Nemzeti Jogszabálytárban (www.njt.hu) is tájékozódhat.

Tájékoztatónkban a II. Fejezet Általános rendelkezések címszava alatt foglaltuk össze azokat az adatkezelési rendelkezéseket, amelyek cégünk valamennyi tevékenysége és szolgáltatása során végzett adatkezelésre irányadók, függetlenül annak helyétől, formájától, eszközétől. Az Egyes adatkezelésekre vonatkozó speciális rendelkezésekről szóló III. Fejezetben foglaltuk azokat a rendelkezéseket, amelyek csak ezen konkrét tevékenységre, szolgáltatásra vonatkoznak. Itt adunk külön tájékoztatást Cégünk honlapja, Facebook oldala, hírlevél-szolgáltatása kapcsán végzett adatkezelésről. Itt találhatók továbbá az cégünk székhelyén, telephelyén, ügyfélszolgálatán alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelési tájékoztatások. Eltérő tájékoztatás hiányában értelemszerűen ezekre is irányadóak a II. Fejezet rendelkezései. A IV. Fejezetben foglaltuk össze az érintett személy jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

II. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelés jellege: Cégünk adatkezelése az adattal érintett személy (látogató, ügyfél, vevő, megrendelő, előfizető, regisztráló) hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés célja:

1. az érintett személy (látogató, ügyfél, vevő, megrendelő, előfizető, regisztráló) tájékoztatása cégünk termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.

2. A létrejött szerződések teljesítése (szállítás, fizetés, szavatosság, panaszkezelés).

3. Amennyiben vevőként értékesítési, szolgáltatás-nyújtási viszonyba lép cégünkkel, a törvényben írtak szerint cégünket számlaadási kötelezettség terheli, az ennek során megadott név, cím és adóazonosító adatok kezelése a törvény előírásán alapul, célja és egyben jogalapja az adó és számviteli törvényben előírt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adattal érintett személy hozzájárulása.

Adatkezelésre jogosult: Cégünk.

Adatfeldolgozásra jogosultak:

Cégünk szerverszolgáltatója:

-Cégünk megbízott könyvelő irodája a pénzügyi teljesítésre vonatkozó adatok vonatkozásában.

-Cégünk bankszámláját vezető pénzintézet a pénzügyi teljesítésre vonatkozó adatok vonatkozásában.

-Magyar Posta a postázásra, szállításra vonatkozó adatok vonatkozásában,

-Cégünk megbízott futárszolgáltatója a szállításra vonatkozó adatok vonatkozásában,

Az adatkezelés időtartama: Cégünk az adatokat az ügyfélkapcsolat fennállásáig, illetve a szolgáltatás fenntartásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig) kezeli. Cégünk adatkezelésére is vonatkozik a törvény azon rendelkezése, miszerint ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. (2011:CXII. tv. 6.§/5/).

Az adatok megismerésére jogosultak: Cégünk tevékenységét munkaköri feladatként végző munkatársaink, és az adatfeldolgozók.

Adatbiztonság: Cégünk folyamatosan gondoskodik a kezelt személyes adatok biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

III. Fejezet

EGYES ADATKEZELÉSEKRE VONAKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

1. CÉGÜNK HONLAPJA

Látogatóként és vevőként (ügyfélként) lehetősége van cégünk honlapján regisztrálni.

Az itt kezelt adatok köre:

Vezetéknév

Keresztnév

E-mail cím

Telefonszám

Születési dátum

A regisztrált adatokat az érintett személy módosíthatja.

Az adatkezelés célja:

  1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.

  2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel tájékoztatás cégünk termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.

  3. A létrejött szerződés – értékesítés, szolgáltatásnyújtás – teljesítése, panaszkezelés.

  4. A honlap használatának elemzése.

Az adatkezelés jogalapja: az adattal érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Tájékoztatás cookiek alkalmazásáról

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a használhatósága elősegítése érdekében - a világhálón általánosan alkalmazott ilyen technológiaként - cookie-t, magyarul sütiket, azaz olyan kisméretű adategységeket használ, amelyeket böngészője az Ön számítógépének merevlemezén, egy elkülönített könyvtárban tárol el.

Cégünk honlapjára látogató kifejezetten hozzájárul IP címének és a látogatás dátuma adatok kezeléséhez és a cookie-k használatához.

Felhívjuk az érintett személyek figyelmét, hogy megfelelő böngésző alkalmazásával a saját gépen lehetősége van kikapcsolni a cookie-k használatát.

A cookie-kal kapcsolatos adatkezelés célja: a látogatók megkülönböztetése, a látogató aktuális munkamenetének azonosítása, valamint a látogatás során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: 1 hónap / adott látogatás tartama.

2. CÉGÜNK HÍRLEVELE

Cégünk honlapjára látogatóknak lehetőségük van feliratkozni Cégünk hírlevelére.

A kezelt adatok köre:

Vezetéknév

Keresztnév

E-mail cím

Telefonszám

Születési dátum

A hírlevélre történő feliratkozással az érintett személy kifejezett hozzájárulását adja az előbbi adatai kezeléséhez.

Az adatkezelés célja:

  1. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS és postai megkereséssel tájékoztatás cégünk termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.

  2. A létrejött szerződés – értékesítés, szolgáltatásnyújtás – teljesítése, panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: az adattal érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

A feliratkozott a hírlevélről bármikor indokolás és minden további feltétel nélkül leiratkozhat. Ezt megteheti a hírlevél leiratkozó linkjén, vagy törlési kérelmének elküldésével.

3. CÉGÜNK FACEBOOK OLDALÁNAK HASZNÁLATA

Cégünk Facebook oldalán a látogatóknak lehetőségük van hozzászólni, képet feltölteni.

A hozzászólás elküldésével, kép feltöltésével az érintett személy hozzájárul neve, profilképe, hozzászólása és feltöltött képe nyilvánosságra hozatalához, és megjelenéséhez. Ez alapján Cégünk a Facebook oldalán hozzászóló nevét és hozzászólását felhasználhatja reklám-tevékenysége során.

Más személyeket ábrázoló képek az érintett személyek írásbeli hozzájárulása nélkül nem tölthetők fel.

Az adatkezelés kizárólag a www.facebook.com oldalon történik, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com oldal szabályozása irányadó.

5. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER HASZNÁLATA

Cégünk a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem érdekében elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazhat, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz.

Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről Cégünk jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést helyez el. Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is.

A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.

A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizzük meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni. 4. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.

Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat (így különösen munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon), akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők, illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese jogosult.

IV. Fejezet

AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az érintett jogait és érvényesítésének rendjét az Info. tv. 14-19.§, illetve 20-23.§-ai tartalmazzák. Ezek a következőképpen foglalhatók össze.

Tájékoztatás kérése

Önnek, mint érintettnek jogában áll kérelmezni Cégünktől, mint adatkezelőtől egy tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről.

Az Info. törvény előírásai szerint Cégünknek, mint adatkezelőnek kérelmére tájékoztatást kell adnia Önnek, mint érintettnek az általunk kezelt (feldolgoztatott) adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Cégünk, mint adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. E a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés mértéke 6.350,-Ft/kérelem. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását Cégünk az Info. tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén írásban közöljük az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatást adunk a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről is.

Adathelyesbítés, törlés, zárolás kérése

Ön kérheti a személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását is. Ha Cégünk a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közölnünk kell Önnel, mint érintettel a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén tájékoztatnunk kell Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett előzetes tájékoztatása

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Ezen kötelezettségünket teljesítjük jelen tájékoztatóval.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Ön mint érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a következő esetekben:

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

E tiltakozást Cégünk, mint adatkezelő kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A tiltakozással kapcsolatos további jogokat és szabályokat az Info. tv. 21.§-a tartalmazza.

Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén Cégünk, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Info. tv. 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj

Ön, mint érintett kártérítést és sérelemdíjat követelhet az Info. tv. 23.§-ában írtak szerint. Ezek a szabályok a következőképpen foglalhatók össze.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.